เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการใช้ภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง พระอัจฉริยภาพด้านการใช้ภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้อง Slope HU 1103 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ http://www.human.nu.ac.th/gallery/index.php?list=36 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.human.nu.ac.th

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่