เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ม.นเรศวร พัฒนาศักยภาพการบันทึกทางการพยาบาล

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ม.นเรศวร พัฒนาศักยภาพการบันทึกทางการพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทาง การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17 ? 18 มิถุนายน 2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้พยาบาลผู้เข้าอบรมทราบถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพยาบาลและ การเขียนบันทึกทางการพยาบาล สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเขียนบันทึกทางการพยาบาลได้ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการพยาบาลเป็นวิธีของการคิด และการใช้ความรู้ในการ ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น หรือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว ถึงการบันทึกทางการพยาบาลว่า เป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมาย ซึ่งปัญหาของการบันทึกทางการพยาบาลที่ผ่านมา พบว่ามีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความจำเป็นในการใช้ ความไม่ต่อเนื่องในการ บันทึก ลักษณะของการเขียนบันทึกจะสั้นๆ และซ้ำๆ ต่อจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำงานช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมวิชาการ ครั้งนี้ มีหัวข้อ การบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ ความสำคัญของกระบวนการพยาบาลกับการพัฒนางานพยาบาล ประเด็นปัญหาในการบันทึก ทางการพยาบาล การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการพยาบาลและการบันทึกการพยาบาลสู่การพัฒนาการพยาบาล :กรณีศึกษา ด้านการศึกษาด้านการบริการพยาบาลในคลินิก และด้านการพยาบาลในชุมชน เป็นต้น ที่สำคัญได้จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อพัฒนาการเขียนบันทึกทางการ พยาบาลอย่างมีคุณภาพ โอกาสนี้ ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจสมัครร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หรือสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 5596 6655 หรือ 0 5596 6647 ? 8 ทุกวันเวลาราชการ .............................................................. ข่าว : พรรณงาม ลักษณ์สุชน ผู้ประกาศข่าว : Suthinee ขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th

TOP

ดีแล้ว....

? ? ? ?

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่